Cauta in aceasta categorie:

Nelegalitatea sentinţei prin care s-a admis acţiunea unei unităţi spitaliceşti şi a fost obligat angajatul să plătească angajatorului despăgubiri, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea în specialitate a angajatului. incid…

Prin sentinţa nr. 676 din 11.04.2008 a Tribunalului Suceava – Secţia civilă, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul Spitalul Municipal Vatra-Dornei în contradictoriu cu pârâtul P.L., fiind obligat pârâtul să plătească reclamatului suma de 46.519 lei, despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate de reclamant cu pregătirea în specialitate a pârâtului. S-a reţinut că, potrivit...

Citeste mai mult...

Emiterea unei ordonanţe prin care debitoarea să fie somată la plata unei sume

SENTINŢA CIVILA NR.2614 INSTANŢA Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.10.2008 sub numărul 3520/260/2008, creditoarea S.C. C. a solicitat emiterea unei ordonanţe prin care debitoarea S.C. A. să fie somată să-i plătească suma de 3926,75 lei reprezentând contravaloare marfa şi...

Citeste mai mult...

Revizuire. Împrejurări noi care nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei

Materia: Revizuire Decizia penală nr.565/20.11.2006 Autor: Secţia penală: Tribunalul Vrancea Revizuire. Împrejurări noi care nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei. Prin sentinţa penală nr. 495/09.07.2004 Judecătoria Panciu a dispus în baza disp.art. 11 pct.2 lit.a şi art. 10 lit.d Cod proc.penală, achitarea inculpatului P.A. pentru infracţiunea prev.de...

Citeste mai mult...

Inexistenta unei dispozitii legale care sa impuna obligarea pârâtei la încheierea unui contract de concesiune pentru terenul aferent unui apartament dobândit de pârâta

Inexistenta unei dispozitii legale care sa impuna obligarea pârâtei la încheierea unui contract de concesiune pentru terenul aferent unui apartament dobândit de pârâta (CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE - DOSAR NR.10093/301/2009- DECIZIA CIVILA NR.967/28.09.2010) Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei...

Citeste mai mult...

Inaplicabilitatea procedurii somaţiei de plată în situaţia în care nu sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art.1 din O.G.nr.5/2001

Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului confera procedurii caracter contencios, incompatibil cu procedura necontencioasa a somatiei de plata Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea U.A.T.  J. a chemat în judecată pe debitoarea S.C. P. S.A., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru...

Citeste mai mult...

. Încălcarea unor norme imperative care guvernează procesul penal de natură a produce nulitatea absolută a hotărârii pronunţate. Nesoluţionarea cererii de recuzare a judecătorului. Consecinţa – casarea hotărârii şi trimiterea spre rejudecare.

Prin sentinţa penală nr. 120 din 14.12.2012 Judecătoria Dragomireşti în temeiul art.345 al.2.C.pr.pen. a condamnat inculpaţii Dunca Alexandru, şi Dunca Şandor pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală prev. şi ped. de art. 181 alin. 1 C.pen. la câte o pedeapsă de  6 (şase) luni închisoare. A făcut aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza...

Citeste mai mult...

Venitul minim pe economie, care constituie baza de calcul pentru stabilirea pensiei de întreţinere, va fi cel din statul unde locuieşte permanent debitorul obligaţiei de întreţinere, nu cel din România, atunci când debitorul locuieşte în alt stat.

Venitul minim pe economie, care constituie baza de calcul pentru stabilirea pensiei de întreţinere, va fi cel din statul unde locuieşte permanent debitorul obligaţiei de întreţinere, nu cel din România, atunci când debitorul locuieşte în alt stat. Prin sentinţa civilă nr. 15696/4 noiembrie 2009, pronunţată de Judecătoria Craiova, s-a respins acţiunea civilă având...

Citeste mai mult...

Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.pr.civ. Înscris nou care relevă o situaţie de fapt ce a fost avută în vedere la soluţionarea cauzei de către instanţa care a pronunţat hotărârea supusă revizuirii

Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.pr.civ. Înscris nou care relevă o situaţie de fapt ce a fost avută în vedere la soluţionarea cauzei de către instanţa care a pronunţat hotărârea supusă revizuirii Prin cererea înregistrată la Tribunalul Gorj revizuienţii V.V. şi V.V. au solicitat anularea sentinţei civile nr....

Citeste mai mult...

Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Antecontract încheiat sub imperiul Noului Cod Civil. Cerere respinsă-condiţii prev. de art. 1279, 1669 Cod Civil

Prin sentinţa civilă  nr.  729/08.03.2013 Judecătoria Roşiorii de Vede a respins acţiunea formulată de  recl. M.C. în contradictoriu cu  pârâţii J.M., C.L. şi  C.I. având ca obiect hotărâre care să  ţină loc de act  autentic de vânzare-cumpărare. Instanţa a reţinut că  între reclamant şi  autorul  celor trei  pârâţi s-a încheiat la 08.11.2012 un...

Citeste mai mult...

Acţiune prin care se solicită obligarea unei instituţii de învăţământ superior să elibereze diplome de licenţă. Instanţa competentă.

Acţiune prin care se solicită obligarea unei instituţii de învăţământ superior să elibereze diplome de licenţă. Instanţa competentă. Universitatea S.H. – este o instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ conform art. 1 din Legea 443/2002 şi implicit este asimilată unei...

Citeste mai mult...

Acordarea aceluiaşi coeficient de multiplicare care se acordă personalului din cadrul Aparatului Central, Camerei de Conturi a Municipiului Bucureşti şi Autorităţii de Audit pe perioada 2005 -2008 şi salariaţilor personal contractual – controlori fin…

Acordarea aceluiasi coeficient de multiplicare care se acorda personalului din cadrul Aparatului Central, Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti si Autoritatii de Audit pe perioada 2005 -2008 si salariatilor personal contractual - controlori financiari - din cadrul Camerei de Conturi Dâmbovita. Chemarea în garantie a Ministerului Finantelor Publice. Cerere privind corectarea încadrarilor salariale cu...

Citeste mai mult...

Condiţiile în care o unitate administrativ-teritorială poate include în domeniul său privat un bun ce s-a aflat în domeniul privat al statului de unde a fost scos cu scopul explicit de a fi restituit, de către comisia locală de fond funciar, persoanelor c

Temei de drept:  Legea nr. 213/1998 În cazul în care un proprietar, respectiv statul român, a înţeles că renunţe la drepturile sale asupra unui bun ce făcea parte din domeniul său privat, cu scopul de a-l restitui foştilor proprietari, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, prin intermediul comisiei comunale de fond funciar,...

Citeste mai mult...

Acţiune prin care se solicită obligarea pârâţilor de a-şi da consimţământul. Criterii de apreciere a bunei credinţe.

Acţiune prin care se solicită obligarea pârâţilor de a-şi da consimţământul. Criterii de apreciere a bunei credinţe. Potrivit art. 1 din Decretul 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice „drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute în scopul de a se satisface interesele personale, materiale şi culturale în acord cu interesul obştesc,...

Citeste mai mult...

Imprescriptibilitatea acţiunii civile prin care se solicită fructe civile produse de un bun succesoral, după deschiderea succesiunii.

Prin sentinţa civilă nr. 90/2.03.2006 pronunţată de Judecătoria Tg. Bujor, jud. Galaţi a fost admisă acţiunea civilă de partaj succesoral formulată de reclamanta C.L.E., în contradictoriu cu pârâtele M.V.M. şi S.L.A., s-a constatat deschisă succesiunea rămasă de pe urma lui de cujus C.S., decedată la  data de 25.01.1991, s-a constatat că au calitate de...

Citeste mai mult...

Aplicaţiunea art.37 lit.b C.pen. în cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.126 alin.1 lit.b (prescripţia executării pedepsei) şi art.136 alin. 1 rap.la art.135 alin. 1 lit.a Cod penal (reabilitarea judecătorească)

 Aplicaţiunea art.37 lit.b C.pen. în cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art.126 alin.1 lit.b (prescripţia executării pedepsei) şi art.136 alin. 1 rap.la art.135 alin. 1 lit.a Cod penal (reabilitarea judecătorească).            Prin sentinţa penală nr. 4256/318/2008 pronunţată de...

Citeste mai mult...

Revendicare/granituire Imobile care nu se invecineaza

Drept civil Revendicare/granituire Imobile care nu se invecineaza Dosar nr. 1550/310/2008 În cadrul dosarului s-a formulat cerere reconventionala prin care s-a solicitat obligarea pârâtei sa le lase în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 300 mp situat în orasul Busteni, judetul Prahova; sa se dispuna granituirea proprietatilor...

Citeste mai mult...

Persoana care invocă uzucapiunea nu poate fi titulara unui drept real

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr …. reclamanţii VG şi VM au solicitat în contradictoriu cu pârâta COMUNA MEREI, PRIN PRIMAR pronunţarea unei horărâri judecătoreşti prin care să se constate că sunt proprietarii imobilului teren categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de 957 mp situat în intravilanul satului cu...

Citeste mai mult...